Deutsch English Russian Chinese

机械制造业


压缩机壳体

材料为GP 240 GH,14200 kg,2800x2400x1200 mm

双钩吊

材料为GS-34 CrNiMo 6 V,6000 kg,2600x2200x425 mm

叶轮

材料为GX 5CrNi 13-4,12.000 kg 或 2.500 kg,Ø 2800 mm

四钩吊

材料为GX 4CrNi13-4,19.000 kg,3600x22100x2100 mm,承载能力为1600吨